Portfolio > Improvisations

Visual interpretation of jazz music.
Improvisation 4
Chenille stems, polymer shelf-liner
2011